THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC QUA INTERNET

THỜI KHÓA BIỂU DẠY HỌC QUA INTERNET 

 

TH
TIẾT

10A1

(T.Xuân)

10A2

(H.Phương)

10A3

(T.Hương)

10A4

(H.Hường)

10A5

(Si.Sen)

10A6

(L.Yến)

10A7

(T.Thủy)

10A8

(Si.P.Hà)

10A9

(T.Hòa)

10A10

(A.Hoa)

2

1

Toán - T.Xuân

NNgữ - A.Hiền

Lý - L.Dương

Hoá - H.Hường

NNgữ - A.Hoa

NNgữ - A.Lan

CNghệ - Si.P.Hà

NNgữ - A.Ly

Hoá - H.Phương

Sử - Sử.Hường

2

Văn - V.Tâm

CNghệ - Si.Sen

Tin - Tin.Oanh

Sinh - Si.ĐHoa

Hoá - H.Hường

Văn - V.Lĩnh

Hoá - H.Hiệp

Lý - L.Phương

Toán - T.Hòa

Tin - Tin.Đạt

3

Sinh - Si.Sen

Lý - L.Tám

Toán - T.Hương

Địa - Đ.Bình

Sử - Sử.Tạo

Văn - V.Lĩnh

Tin - Tin.Đạt

Hoá - H.Thủy

Toán - T.Hòa

Toán - T.Phương

4

Tin - Tin.Oanh

Sử - Sử. Liễu

CNghệ - Si.Huyền

Lý - L.Vinh

Văn - V.Hoa

CNghệ - Si.Sen

Lý - L.Yến

Tin - Tin.Đạt

Văn - V.Phương

Hoá - H.Lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

NNgữ - A.Lan

Tin - Tin.Oanh

Sử - Sử.Tạo

Toán - T.Khánh

Toán - T.Hoan

Lý - L.Yến

CNghệ - Si.P.Hà

Hoá - H.Thủy

Hoá - H.Phương

Sử - Sử.Hường

2

Địa - Đ.Hương

Lý - L.Tám

NNgữ - A.Lan

Toán - T.Khánh

Toán - T.Hoan

Địa - Đ.Hoa

Hoá - H.Hiệp

Văn - V.Lĩnh

Lý - L.Dương

Lý - L.Hạnh

3

Sử - Sử. Liễu

Hoá - H.Phương

Sinh - Si.NgHà

NNgữ - A.Lan

Lý - L.Hường

Sử - Sử.Tạo

Lý - L.Yến

GDCD - CD.Quỳnh

NNgữ - A.Ly

Hoá - H.Lý

4

Toán - T.Xuân

Địa - Đ.Hương

Văn - V.Anh

Văn - V.Lĩnh

CNghệ - Si.Huyền

GDCD - CD.Quỳnh

Toán - T.Thủy

NNgữ - A.Ly

CNghệ - Si.Sen

Sinh - Si.NgHà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

CNghệ - Si.ĐHoa

Toán - T.Hòa

Văn - V.Anh

Lý - L.Vinh

NNgữ - A.Hoa

Toán - T.Hoan

Văn - V.Phương

Tin - Tin.Đạt

NNgữ - A.Ly

CNghệ - Si.P.Hà

2

GDCD - CD.Quỳnh

Toán - T.Hòa

Tin - Tin.Oanh

Lý - L.Vinh

Địa - Đ.Bình

NNgữ - A.Lan

Địa - Đ.Hoa

Lý - L.Phương

Sinh - Si.P.Hà

Toán - T.Phương

3

Hoá - H.Phương

CNghệ - Si.Sen

NNgữ - A.Lan

CNghệ - Si.NgHà

Tin - Tin.Yến

Sử - Sử.Tạo

Toán - T.Thủy

NNgữ - A.Ly

Tin - Tin.Đạt

Văn - V.Hoa

4

Sử - Sử. Liễu

NNgữ - A.Hiền

Hoá - H.Lý

Tin - Tin.Yến

GDCD - CD.Quỳnh

Văn - V.Lĩnh

Toán - T.Thủy

Sử - Sử.Tạo

Lý - L.Dương

Văn - V.Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

NNgữ - A.Lan

NNgữ - A.Hiền

Hoá - H.Lý

Toán - T.Khánh

NNgữ - A.Hoa

Toán - T.Hoan

GDCD - CD.Quỳnh

Sử - Sử.Tạo

Toán - T.Hòa

Địa - Đ.Yến

2

CNghệ - Si.ĐHoa

Toán - T.Hòa

NNgữ - A.Lan

GDCD - CD.Quỳnh

Hoá - H.Hường

Toán - T.Hoan

Lý - L.Yến

Hoá - H.Thủy

CNghệ - Si.Sen

Toán - T.Phương

3

Lý - L.Tám

Văn - V.Tâm

Lý - L.Dương

NNgữ - A.Lan

Toán - T.Hoan

Tin - Tin.Yến

NNgữ - A.Ly

Văn - V.Lĩnh

Văn - V.Phương

Toán - T.Phương

4

Văn - V.Tâm

Sử - Sử. Liễu

GDCD - CD.Quỳnh

Tin - Tin.Yến

Văn - V.Hoa

Hoá - H.Thủy

Sử - Sử.Tạo

Văn - V.Lĩnh

Văn - V.Phương

Tin - Tin.Đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Hoá - H.Phương

Văn - V.Tâm

Hoá - H.Lý

Sử - Sử.Tạo

Văn - V.Hoa

Tin - Tin.Yến

Sinh - Si.NgHà

Toán - T.Liễu

Địa - Đ.Yến

GDCD - CD.Quỳnh

2

Lý - L.Tám

Văn - V.Tâm

Địa - Đ.Hương

NNgữ - A.Lan

Lý - L.Hường

Toán - T.Hoan

Sử - Sử.Tạo

Địa - Đ.Bình

GDCD - CD.Quỳnh

NNgữ - A.Hoa

3

NNgữ - A.Lan

Hoá - H.Phương

CNghệ - Si.Huyền

Văn - V.Lĩnh

Hoá - H.Hường

CNghệ - Si.Sen

Văn - V.Phương

Sinh - Si.P.Hà

Sử - Sử.Hường

NNgữ - A.Hoa

4

Văn - V.Tâm

Tin - Tin.Oanh

Sử - Sử.Tạo

Văn - V.Lĩnh

CNghệ - Si.Huyền

Lý - L.Yến

Văn - V.Phương

CNghệ - Si.ĐHoa

Tin - Tin.Đạt

Lý - L.Hạnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Tin - Tin.Oanh

Sinh - Si.P.Hà

Văn - V.Anh

CNghệ - Si.NgHà

Sử - Sử.Tạo

Sinh - Si.ĐHoa

NNgữ - A.Ly

Toán - T.Liễu

Sử - Sử.Hường

Văn - V.Hoa

2

Hoá - H.Phương

Lý - L.Tám

Lý - L.Dương

Sử - Sử.Tạo

Lý - L.Hường

NNgữ - A.Lan

NNgữ - A.Ly

Toán - T.Liễu

Văn - V.Phương

Văn - V.Hoa

3

Lý - L.Tám

GDCD - CD.Quỳnh

Toán - T.Hương

Hoá - H.Hường

Tin - Tin.Yến

Hoá - H.Thủy

Tin - Tin.Đạt

CNghệ - Si.ĐHoa

NNgữ - A.Ly

CNghệ - Si.P.Hà

4

Toán - T.Xuân

Hoá - H.Phương

Toán - T.Hương

Hoá - H.Hường

Sinh - Si.Sen

Lý - L.Yến

Toán - T.Thủy

Sinh - Si.P.Hà

Toán - T.Hòa

NNgữ - A.Hoa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

10A11

(V.Hợi)

10A12

(Đ.Hoa)

10A13

(V.ĐVân)

10A14

(V.Anh)

11A1

(L.Hường)

11A2

(T.Khiên)

11A3

(L.Thọ)

11A4

(A.Huyền)

11A5

(T.Thúy)

11A6

(A.Huệ)

2

1

Tin - Tin.Đạt

Hoá - H.Hiệp

Lý - L.Hạnh

Địa - Đ.Hoa

Sử - Sử.Tạo

Lý - L.Hường

Địa - Đ.Hương

Hoá - H.Yến

Lý - L.Thu

KTCN - KT.Lênh

2

Văn - V.Hợi

Sử - Sử. Liễu

Toán - T.Thủy

Văn - V.Anh

Lý - L.Hường

Văn - V.ĐVân

Toán - T.Hoan

Toán - T.Phương

Toán - T.Thúy

Sử - Sử.Hùng

3

Toán - T.Xuân

CNghệ - Si.VHoa

Sử - Sử.Hường

Toán - T.Khánh

Hoá - H.Hường

Sinh - Si.NgHà

NNgữ - A.Hiền

Lý - L.Thọ

NNgữ - A.Hoa

Hoá - H.Yến

4

Sinh - Si.P.Hà

Lý - L.Hạnh

NNgữ - A.Hiền

Toán - T.Khánh

Toán - T.Hoan

KTCN - KT.Lênh

Hoá - H.An

Sinh - Si.ĐHoa

Sử - Sử.Hùng

Văn - V.Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán - T.Xuân

NNgữ - A.NYến

Toán - T.Thủy

Tin - Tin.Yến

NNgữ - A.Hiền

Hoá - H.An

Văn - V.PVân

Lý - L.Thọ

GDCD - CD.Thái

Văn - V.Hằng

2

Tin - Tin.Đạt

Sử - Sử. Liễu

Toán - T.Thủy

CNghệ - Si.P.Hà

NNgữ - A.Hiền

Toán - T.Khiên

Lý - L.Thọ

Sinh - Si.ĐHoa

Hoá - H.Lý

Văn - V.Hằng

3

Địa - Đ.Yến

Toán - T.Liễu

Sử - Sử.Hường

GDCD - CD.Thái

KTCN - KT.Lênh

Toán - T.Khiên

NNgữ - A.Hiền

NNgữ - A.Huyền

Văn - V.Phượng

Lý - L.Đài

4

Lý - L.Tám

Sinh - Si.P.Hà

Tin - Tin.Đạt

Lý - L.Hạnh

Sinh - Si.VHoa

NNgữ - A.Vĩnh

Toán - T.Hoan

Sử - Sử. Liễu

KTCN - KT.Lênh

NNgữ - A.Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Lý - L.Tám

NNgữ - A.NYến

Văn - V.ĐVân

Hoá - H.Thủy

Hoá - H.Hường

Sinh - Si.NgHà

KTCN - KT.Lênh

Hoá - H.Yến

Địa - Đ.Bình

Tin - Tin.Yến

2

Sử - Sử. Liễu

Văn - V.Thủy

Toán - T.Thủy

Tin - Tin.Yến

NNgữ - A.Hiền

Lý - L.Hường

Toán - T.Hoan

KTCN - KT.Lênh

Văn - V.Phượng

Địa - Đ.Hương

3

Văn - V.Hợi

Văn - V.Thủy

CNghệ - Si.ĐHoa

Văn - V.Anh

KTCN - KT.Lênh

Văn - V.ĐVân

Toán - T.Hoan

NNgữ - A.Huyền

Văn - V.Phượng

Hoá - H.Yến

4

Văn - V.Hợi

Lý - L.Hạnh

GDCD - CD.Thái

Văn - V.Anh

Toán - T.Hoan

Văn - V.ĐVân

Hoá - H.An

Địa - Đ.Bình

Lý - L.Thu

Toán - T.Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

CNghệ - Si.Sen

Toán - T.Liễu

Tin - Tin.Đạt

CNghệ - Si.P.Hà

Hoá - H.Hường

Hoá - H.An

Lý - L.Thọ

GDCD - CD.Thái

Sinh - Si.ĐHoa

Lý - L.Đài

2

Hoá - H.Hiệp

Toán - T.Liễu

Địa - Đ.Hương

Sử - Sử. Liễu

Văn - V.Hiếu

Sử - Sử.Tạo

Tin - Tin.Đạt

Văn - V.Phượng

Toán - T.Thúy

KTCN - KT.Lênh

3

Toán - T.Xuân

Văn - V.Thủy

Hoá - H.Hường

NNgữ - A.Hiền

Tin - Tin.Đạt

Toán - T.Khiên

KTCN - KT.Lênh

Văn - V.Phượng

Toán - T.Thúy

Hoá - H.Yến

4

Toán - T.Xuân

Văn - V.Thủy

CNghệ - Si.ĐHoa

NNgữ - A.Hiền

Toán - T.Hoan

NNgữ - A.Vĩnh

Sinh - Si.Huyền

Toán - T.Phương

NNgữ - A.Hoa

Sinh - Si.NgHà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

NNgữ - A.PYến

Hoá - H.Hiệp

NNgữ - A.Hiền

Toán - T.Khánh

Toán - T.Hoan

GDCD - CD.Thái

Hoá - H.An

KTCN - KT.Lênh

Sinh - Si.ĐHoa

NNgữ - A.Huệ

2

NNgữ - A.PYến

Toán - T.Liễu

NNgữ - A.Hiền

Toán - T.Khánh

Văn - V.Hiếu

KTCN - KT.Lênh

GDCD - CD.Thái

Toán - T.Phương

Lý - L.Thu

Sinh - Si.NgHà

3

Sử - Sử. Liễu

Tin - Tin.Đạt

Văn - V.ĐVân

Lý - L.Hạnh

Văn - V.Hiếu

Tin - Tin.Yến

Sử - Sử.Hùng

Toán - T.Phương

Hoá - H.Lý

Toán - T.Huyền

4

CNghệ - Si.Sen

GDCD - CD.Quỳnh

Hoá - H.Hường

Sử - Sử. Liễu

Lý - L.Hường

Địa - Đ.Hoa

NNgữ - A.Hiền

Tin - Tin.Tươi

Hoá - H.Lý

Toán - T.Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

GDCD - CD.Quỳnh

Tin - Tin.Đạt

Lý - L.Hạnh

Hoá - H.Thủy

Sinh - Si.VHoa

Lý - L.Hường

Sinh - Si.Huyền

Lý - L.Thọ

NNgữ - A.Hoa

GDCD - CD.Thái

2

Hoá - H.Hiệp

NNgữ - A.NYến

Sinh - Si.Sen

Sinh - Si.ĐHoa

GDCD - CD.Thái

NNgữ - A.Vĩnh

Văn - V.PVân

Văn - V.Phượng

Tin - Tin.Đạt

Lý - L.Đài

3

NNgữ - A.PYến

CNghệ - Si.VHoa

Văn - V.ĐVân

NNgữ - A.Hiền

Địa - Đ.Hoa

Hoá - H.An

Văn - V.PVân

Hoá - H.Yến

KTCN - KT.Lênh

Toán - T.Huyền

4

Văn - V.Hợi

Địa - Đ.Hoa

Văn - V.ĐVân

Văn - V.Anh

Lý - L.Hường

Toán - T.Khiên

Lý - L.Thọ

NNgữ - A.Huyền

Toán - T.Thúy

NNgữ - A.Huệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

11A7

(Si.NgHà)

11A8

(L.Dương)

11A9

(Sử.Hùng)

11A10

(T.Thu)

11A11

(V.PVân)

11A12

(V.Thủy)

11A13

(Sử.Yến)

11A14

(V.Hiếu)

12A1

(L.Thu)

12A2

(L.Đài)

2

1

NNgữ - A.Vĩnh

Văn - V.Tâm

KTCN - KT.Toàn

Lý - L.Đài

Hoá - H.An

Sinh - Si.ĐHoa

Sinh - Si.NgHà

Toán - T.Thu

Địa - Đ.Bình

Hoá - H.Linh

2

Hoá - H.Linh

NNgữ - A.Hoa

Sinh - Si.VHoa

KTCN - KT.Toàn

Lý - L.Hạnh

Văn - V.Thủy

NNgữ - A.Huyền

Sử - Sử.Yến

GDCD - CD.Thái

Tin - Tin.Tươi

3

Lý - L.Dương

Địa - Đ.Hương

NNgữ - A.Lan

Hoá - H.Lý

KTCN - KT.Toàn

NNgữ - A.Ly

Văn - V.Tâm

NNgữ - A.Huệ

NNgữ - A.NNhung

Văn - V.Hiếu

4

Tin - Tin.Tươi

Hoá - H.Yến

Địa - Đ.Hương

NNgữ - A.Vĩnh

GDCD - CD.Thái

KTCN - KT.Toàn

Văn - V.Tâm

Văn - V.Hiếu

Hoá - H.Hiệp

NNgữ - A.Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

NNgữ - A.Vĩnh

KTCN - KT.Toàn

Lý - L.Dương

Sinh - Si.T.Anh

NNgữ - A.NNhung

Địa - Đ.Bình

Lý - L.Hạnh

NNgữ - A.Huệ

Toán - T.Khiên

Toán - T.Ninh

2

Sinh - Si.NgHà

Toán - T.Bền

Tin - Tin.Tươi

Toán - T.Thu

Văn - V.PVân

KTCN - KT.Toàn

Văn - V.Tâm

GDCD - CD.Nhung

Sử - Sử.Hùng

Toán - T.Ninh

3

Văn - V.Thủy

Toán - T.Bền

Toán - T.Phương

Toán - T.Thu

Văn - V.PVân

Tin - Tin.Yến

KTCN - KT.Toàn

Sinh - Si.VHoa

Địa - Đ.Bình

Địa - Đ.Hoa

4

Văn - V.Thủy

Văn - V.Tâm

Toán - T.Phương

Hoá - H.Lý

Toán - T.Bền

Sinh - Si.ĐHoa

Tin - Tin.Yến

Lý - L.Hường

Tin - Tin.Oanh

Lý - L.Đài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Hoá - H.Linh

Sinh - Si.VHoa

Hoá - H.Lý

NNgữ - A.Vĩnh

Toán - T.Bền

Văn - V.Thủy

NNgữ - A.Huyền

Lý - L.Hường

Tin - Tin.Oanh

Văn - V.Hiếu

2

Sử - Sử.Hùng

NNgữ - A.Hoa

Lý - L.Dương

Toán - T.Thu

Toán - T.Bền

Hoá - H.Hường

GDCD - CD.Nhung

Hoá - H.Lý

Lý - L.Thu

Hoá - H.Linh

3

Toán - T.Khánh

Toán - T.Bền

Toán - T.Phương

Lý - L.Đài

NNgữ - A.NNhung

Lý - L.Hạnh

Văn - V.Tâm

Sinh - Si.VHoa

Văn - V.Hiếu

Toán - T.Ninh

4

Toán - T.Khánh

Văn - V.Tâm

NNgữ - A.Lan

GDCD - CD.Nhung

Sinh - Si.ĐHoa

Sử - Sử.Yến

Hoá - H.Yến

Tin - Tin.Đạt

Văn - V.Hiếu

Sinh - Si.P.Hà

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

KTCN - KT.Lênh

GDCD - CD.Nhung

Văn - V.Hằng

Sinh - Si.T.Anh

Địa - Đ.Bình

Lý - L.Hạnh

Toán - T.Ninh

Văn - V.Hiếu

Toán - T.Khiên

Tin - Tin.Tươi

2

GDCD - CD.Nhung

Sinh - Si.VHoa

Văn - V.Hằng

NNgữ - A.Vĩnh

Tin - Tin.Yến

Toán - T.Khánh

KTCN - KT.Toàn

NNgữ - A.Huệ

NNgữ - A.NNhung

NNgữ - A.Huyền

3

Sinh - Si.NgHà

NNgữ - A.Hoa

Hoá - H.Lý

Sử - Sử.Yến

Sử - Sử. Liễu

GDCD - CD.Thái

Lý - L.Hạnh

KTCN - KT.Toàn

Văn - V.Hiếu

Sử - Sử.Hường

4

Toán - T.Khánh

Lý - L.Dương

KTCN - KT.Toàn

Địa - Đ.Bình

Văn - V.PVân

NNgữ - A.Ly

Hoá - H.Yến

Hoá - H.Lý

Hoá - H.Hiệp

Lý - L.Đài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Lý - L.Dương

Tin - Tin.Tươi

NNgữ - A.Lan

Văn - V.ĐVân

NNgữ - A.NNhung

Hoá - H.Hường

Toán - T.Ninh

KTCN - KT.Toàn

Toán - T.Khiên

NNgữ - A.Huyền

2

Địa - Đ.Yến

Lý - L.Dương

Văn - V.Hằng

Văn - V.ĐVân

Hoá - H.An

NNgữ - A.Ly

Toán - T.Ninh

Toán - T.Thu

Toán - T.Khiên

KTCN - KT.Toàn

3

Toán - T.Khánh

Toán - T.Bền

Sinh - Si.VHoa

KTCN - KT.Toàn

Sinh - Si.ĐHoa

NNgữ - A.Ly

Địa - Đ.Bình

NNgữ - A.Huệ

Hoá - H.Hiệp

Địa - Đ.Hoa

4

Hoá - H.Linh

KTCN - KT.Toàn

Toán - T.Phương

NNgữ - A.Vĩnh

Toán - T.Bền

Toán - T.Khánh

NNgữ - A.Huyền

Địa - Đ.Yến

Lý - L.Thu

GDCD - CD.Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

KTCN - KT.Lênh

Sử - Sử.Yến

Lý - L.Dương

Lý - L.Đài

NNgữ - A.NNhung

Toán - T.Khánh

Toán - T.Ninh

Toán - T.Thu

KTCN - KT.Toàn

Văn - V.Hiếu

2

Văn - V.Thủy

Hoá - H.Yến

GDCD - CD.Nhung

Văn - V.ĐVân

Lý - L.Hạnh

Toán - T.Khánh

Sinh - Si.NgHà

Toán - T.Thu

Sinh - Si.Huyền

Hoá - H.Linh

3

NNgữ - A.Vĩnh

NNgữ - A.Hoa

NNgữ - A.Lan

Tin - Tin.Tươi

KTCN - KT.Toàn

Văn - V.Thủy

NNgữ - A.Huyền

Văn - V.Hiếu

NNgữ - A.NNhung

Toán - T.Ninh

4

Sinh - Si.NgHà

Lý - L.Dương

Sử - Sử.Hùng

Toán - T.Thu

Văn - V.PVân

Văn - V.Thủy

Sử - Sử.Yến

Văn - V.Hiếu

Lý - L.Thu

Lý - L.Đài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

12A3

(H.Hiệp)

12A4

(H.Linh)

12A5

(Si.Huyền)

12A6

(H.Thủy)

12A7

(Tin.Oanh)

12A8

(L.Phương)

12A9

(CD.Nhung)

12A10

(A.NYến)

12A11

(V.Hằng)

12A12

(V.Phương)

2

1

Toán - T.Khiên

Địa - Đ.Yến

Tin - Tin.Tươi

Sinh - Si.VHoa

Tin - Tin.Oanh

NNgữ - A.Huyền

Toán - T.Thủy

Văn - V.PVân

Toán - T.Hương

Lý - L.Tám

2

Văn - V.PVân

NNgữ - A.Vĩnh

Địa - Đ.Yến

Lý - L.Thọ

NNgữ - A.Hồ

Sinh - Si.P.Hà

Hoá - H.Phương

GDCD - CD.Nhung

Lý - L.Đài

KTCN - KT.Lênh

3

Văn - V.PVân

Hoá - H.Linh

Hoá - H.An

NNgữ - A.NYến

Văn - V.Hợi

Sử - Sử.Yến

Tin - T.Thu

Hoá - H.Phương

Văn - V.Hằng

NNgữ - A.Hồ

4

Địa - Đ.Yến

Lý - L.Phương

Lý - L.Thu

Toán - T.Thúy

Toán - T.Hòa

Tin - T.Thu

NNgữ - A.Hồ

Địa - Đ.Hoa

GDCD - CD.Nhung

Địa - Đ.Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Hoá - H.Hiệp

Địa - Đ.Yến

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.Hợi

Sinh - Si.Sen

GDCD - CD.Nhung

Địa - Đ.Hoa

KTCN - KT.Lênh

Tin - T.Thu

Hoá - H.Linh

2

NNgữ - A.Vĩnh

Sinh - Si.Sen

Văn - V.Phượng

Văn - V.Hợi

Sử - Sử.Yến

NNgữ - A.Huyền

Sinh - Si.VHoa

NNgữ - A.NYến

KTCN - KT.Lênh

Toán - T.Xuân

3

Tin - Tin.Tươi

Hoá - H.Linh

Toán - T.Ninh

Hoá - H.Thủy

Địa - Đ.Hương

Hoá - H.An

Văn - V.Lĩnh

Sử - Sử.Yến

Sinh - Si.Huyền

NNgữ - A.Hồ

4

KTCN - KT.Toàn

GDCD - CD.Thái

Toán - T.Ninh

NNgữ - A.NYến

GDCD - CD.Nhung

Văn - V.Phượng

NNgữ - A.Hồ

Toán - T.Hương

NNgữ - A.NNhung

Địa - Đ.Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Sử - Sử.Hùng

Lý - L.Phương

KTCN - KT.Toàn

Văn - V.Hợi

NNgữ - A.Hồ

Toán - T.Thúy

Địa - Đ.Hoa

Hoá - H.Phương

Toán - T.Hương

Tin - T.Thu

2

GDCD - CD.Thái

NNgữ - A.Vĩnh

Tin - Tin.Tươi

KTCN - KT.Toàn

Hoá - H.Phương

Toán - T.Thúy

Văn - V.Lĩnh

NNgữ - A.NYến

Hoá - H.An

Văn - V.Phương

3

Tin - Tin.Tươi

Toán - T.Huyền

GDCD - CD.Nhung

Hoá - H.Thủy

Lý - L.Tám

Lý - L.Phương

Văn - V.Lĩnh

Toán - T.Hương

Sử - Sử.Yến

NNgữ - A.Hồ

4

NNgữ - A.Vĩnh

Tin - Tin.Tươi

Toán - T.Ninh

Địa - Đ.Hương

KTCN - KT.Toàn

Văn - V.Phượng

NNgữ - A.Hồ

Toán - T.Hương

NNgữ - A.NNhung

Toán - T.Xuân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Hoá - H.Hiệp

KTCN - KT.Toàn

NNgữ - A.Hồ

Sinh - Si.VHoa

Địa - Đ.Hương

Toán - T.Thúy

Lý - L.Phương

Văn - V.PVân

NNgữ - A.NNhung

Văn - V.Phương

2

Lý - L.Thọ

Lý - L.Phương

Hoá - H.An

Tin - Tin.Tươi

Văn - V.Hợi

Địa - Đ.Bình

Toán - T.Thủy

Văn - V.PVân

Tin - T.Thu

NNgữ - A.Hồ

3

Địa - Đ.Yến

NNgữ - A.Vĩnh

Toán - T.Ninh

GDCD - CD.Nhung

NNgữ - A.Hồ

NNgữ - A.Huyền

Toán - T.Thủy

NNgữ - A.NYến

Lý - L.Đài

Tin - T.Thu

4

Toán - T.Khiên

Tin - Tin.Tươi

Địa - Đ.Yến

NNgữ - A.NYến

Lý - L.Tám

Tin - T.Thu

KTCN - KT.Lênh

Lý - L.Yến

Địa - Đ.Hương

GDCD - CD.Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Lý - L.Thọ

Sử - Sử.Hùng

Lý - L.Thu

Địa - Đ.Hương

Lý - L.Tám

Lý - L.Phương

NNgữ - A.Hồ

Sinh - Si.VHoa

Văn - V.Hằng

Sinh - Si.P.Hà

2

Văn - V.PVân

Toán - T.Huyền

NNgữ - A.Hồ

Lý - L.Thọ

Toán - T.Hòa

NNgữ - A.Huyền

Văn - V.Lĩnh

Địa - Đ.Hoa

NNgữ - A.NNhung

Sử - Sử.Hường

3

NNgữ - A.Vĩnh

Văn - V.Anh

Văn - V.Phượng

Toán - T.Thúy

NNgữ - A.Hồ

Hoá - H.An

Lý - L.Phương

Tin - Tin.Oanh

Toán - T.Hương

Hoá - H.Linh

4

Sinh - Si.VHoa

Văn - V.Anh

Văn - V.Phượng

Toán - T.Thúy

Hoá - H.Phương

Địa - Đ.Bình

Tin - T.Thu

Văn - V.PVân

Toán - T.Hương

Lý - L.Tám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Toán - T.Khiên

Toán - T.Huyền

Hoá - H.An

Tin - Tin.Tươi

Toán - T.Hòa

Toán - T.Thúy

Hoá - H.Phương

Toán - T.Hương

Địa - Đ.Hương

Toán - T.Xuân

2

Toán - T.Khiên

Toán - T.Huyền

Sử - Sử.Hùng

Sử - Sử.Hường

Toán - T.Hòa

KTCN - KT.Lênh

Toán - T.Thủy

Lý - L.Yến

Hoá - H.An

Toán - T.Xuân

3

Lý - L.Thọ

Văn - V.Anh

Lý - L.Thu

Toán - T.Thúy

Văn - V.Hợi

Văn - V.Phượng

Sử - Sử.Yến

Tin - Tin.Oanh

Văn - V.Hằng

Văn - V.Phương

4

Hoá - H.Hiệp

Hoá - H.Linh

Sinh - Si.Huyền

Hoá - H.Thủy

Tin - Tin.Oanh

Lý - L.Phương

GDCD - CD.Nhung

NNgữ - A.NYến

Văn - V.Hằng

Văn - V.Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH
TIẾT

12A13

(V.Hoa)

12A14

(Sử.Hường)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Hoá - H.Thủy

NNgữ - A.NNhung

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Lý - L.Yến

Hoá - H.Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

3

GDCD - CD.Thái

Văn - V.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

NNgữ - A.Huệ

Văn - V.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

Toán - T.Liễu

Tin - Tin.Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tin - Tin.Oanh

NNgữ - A.NNhung

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NNgữ - A.Huệ

Văn - V.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hoá - H.Thủy

Toán - T.Liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

Địa - Đ.Hương

Toán - T.Liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Toán - T.Liễu

NNgữ - A.NNhung

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Toán - T.Liễu

GDCD - CD.Thái

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sinh - Si.Sen

Hoá - H.Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

NNgữ - A.Huệ

Lý - L.Tám

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - V.Hoa

Sinh - Si.Huyền

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Văn - V.Hoa

Toán - T.Liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Sử - Sử.Hường

Toán - T.Liễu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

1

Tin - Tin.Oanh

Văn - V.Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Văn - V.Hoa

Tin - Tin.Tươi

 

 

 

 

 

 

 

 

3

KTCN - KT.Lênh

Địa - Đ.Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Toán - T.Liễu

KTCN - KT.Lênh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Lý - L.Yến

Lý - L.Tám

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Địa - Đ.Hương

NNgữ - A.NNhung

 

 

 

 

 

 

 

 

3

NNgữ - A.Huệ

Địa - Đ.Hương

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Văn - V.Hoa

Sử - Sử.Hường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhà trường thông báo các thầy cô:

- Thực hiện theo TKB dạy học qua Internet ở trên.  

- Căn cứ vào Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 296/SGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn dạy học qua Internet, trên Truyền hình và đánh giá kết quả học tập của Sở GD&ĐT lập Kế hoạch dạy học để đảm bảo hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học.

- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Thái Bình; Công văn số 292/SGDĐT-VP ngày 31/3/2020 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Bình về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch Covid19 trong ngành giáo dục.

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 406
Hôm qua : 317
Tháng 07 : 1.272
Năm 2022 : 27.542