THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 THỰC HIỆN TỪ 09-03-2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 THỰC HIỆN TỪ 09-03-2020

TH
TIẾT

12A1

(L.Thu)

12A2

(L.Đài)

12A3

(H.Hiệp)

12A4

(H.Linh)

12A5

(Si.Huyền)

12A6

(H.Thủy)

12A7

(Tin.Oanh)

2

1

C.Cờ - L.Thu

C.Cờ - L.Đài

C.Cờ - H.Hiệp

C.Cờ - H.Linh

C.Cờ - Si.Huyền

C.Cờ - H.Thủy

C.Cờ - Tin.Oanh

2

Thể - TD.BHuong

NNgữ - A.Huyền

Văn - V.PVân

Hoá - H.Linh

Địa - Đ.Yến

NNgữ - A.NYến

Sử - Sử.Yến

3

GDCD - CD.Thái

Văn - V.Hiếu

Văn - V.PVân

Sinh - Si.Sen

Hoá - H.An

Tin - Tin.Tươi

Thể - TD.Hùng

4

Hoá - H.Hiệp

Văn - V.Hiếu

NNgữ - A.Vĩnh

Địa - Đ.Yến

Lý - L.Thu

Toán - T.Thúy

NNgữ - A.Hồ

5

NNgữ - A.NNhung

Tin - Tin.Tươi

Địa - Đ.Yến

Lý - L.Phương

KTCN - KT.Toàn

Toán - T.Thúy

Toán - T.Hòa

3

1

Toán - T.Khiên

Toán - T.Ninh

Tin - Tin.Tươi

Thể - TD.Hương

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.Hợi

Địa - Đ.Hương

2

Sử - Sử.Hùng

NNgữ - A.Huyền

NNgữ - A.Vĩnh

Hoá - H.Linh

Tin - Tin.Tươi

Văn - V.Hợi

Sinh - Si.Sen

3

Địa - Đ.Bình

Hoá - H.Linh

Hoá - H.Hiệp

Toán - T.Huyền

Toán - T.Ninh

Hoá - H.Thủy

Lý - L.Tám

4

Tin - Tin.Oanh

Lý - L.Đài

KTCN - KT.Toàn

Tin - Tin.Tươi

Toán - T.Ninh

Thể - TD.Hùng

GDCD - CD.Nhung

5

NNgữ - A.NNhung

Địa - Đ.Hoa

Toán - T.Khiên

NNgữ - A.Vĩnh

Hoá - H.An

Sinh - Si.VHoa

NNgữ - A.Hồ

4

1

Lý - L.Thu

Văn - V.Hiếu

NNgữ - A.Vĩnh

Tin - Tin.Tươi

Thể - TD.Hương

GDCD - CD.Nhung

Lý - L.Tám

2

Tin - Tin.Oanh

Hoá - H.Linh

Sử - Sử.Hùng

NNgữ - A.Vĩnh

Tin - Tin.Tươi

KTCN - KT.Toàn

Hoá - H.Phương

3

Văn - V.Hiếu

Sinh - Si.P.Hà

GDCD - CD.Thái

Toán - T.Huyền

GDCD - CD.Nhung

Hoá - H.Thủy

KTCN - KT.Toàn

4

Văn - V.Hiếu

GDCD - CD.Thái

Thể - TD.BHuong

Lý - L.Phương

Toán - T.Ninh

Thể - TD.Hùng

Tin - Tin.Oanh

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - T.Khiên

Thể - TD.BHuong

Hoá - H.Hiệp

KTCN - KT.Toàn

Địa - Đ.Yến

Sinh - Si.VHoa

NNgữ - A.Hồ

2

NNgữ - A.NNhung

KTCN - KT.Toàn

Lý - L.Thọ

Thể - TD.Hương

NNgữ - A.Hồ

Tin - Tin.Tươi

Lý - L.Tám

3

Hoá - H.Hiệp

Sử - Sử.Hường

Thể - TD.BHuong

Lý - L.Phương

Thể - TD.Hương

Lý - L.Thọ

Địa - Đ.Hương

4

Hoá - H.Hiệp

Lý - L.Đài

Toán - T.Khiên

GDCD - CD.Thái

Toán - T.Ninh

NNgữ - A.NYến

Văn - V.Hợi

5

Địa - Đ.Bình

Tin - Tin.Tươi

Sinh - Si.VHoa

Địa - Đ.Yến

Văn - V.Phượng

Địa - Đ.Hương

Văn - V.Hợi

6

1

Toán - T.Khiên

Toán - T.Ninh

Văn - V.PVân

Sử - Sử.Hùng

Lý - L.Thu

Toán - T.Thúy

Thể - TD.Hùng

2

Toán - T.Khiên

Toán - T.Ninh

Lý - L.Thọ

NNgữ - A.Vĩnh

NNgữ - A.Hồ

Toán - T.Thúy

Hoá - H.Phương

3

Lý - L.Thu

Địa - Đ.Hoa

Tin - Tin.Tươi

Văn - V.Anh

Văn - V.Phượng

Lý - L.Thọ

NNgữ - A.Hồ

4

Văn - V.Hiếu

Hoá - H.Linh

Địa - Đ.Yến

Văn - V.Anh

Văn - V.Phượng

Địa - Đ.Hương

Toán - T.Hòa

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Thể - TD.BHuong

NNgữ - A.Huyền

Toán - T.Khiên

Toán - T.Huyền

Hoá - H.An

Văn - V.Hợi

Toán - T.Hòa

2

KTCN - KT.Toàn

Toán - T.Ninh

Toán - T.Khiên

Toán - T.Huyền

Sử - Sử.Hùng

Sử - Sử.Hường

Toán - T.Hòa

3

Sinh - Si.Huyền

Thể - TD.BHuong

Lý - L.Thọ

Văn - V.Anh

Lý - L.Thu

NNgữ - A.NYến

Văn - V.Hợi

4

Lý - L.Thu

Lý - L.Đài

Hoá - H.Hiệp

Hoá - H.Linh

Sinh - Si.Huyền

Hoá - H.Thủy

Tin - Tin.Oanh

5

SHL - L.Thu

SHL - L.Đài

SHL - H.Hiệp

SHL - H.Linh

SHL - Si.Huyền

SHL - H.Thủy

SHL - Tin.Oanh

TH
TIẾT

12A8

(L.Phương)

12A9

(CD.Nhung)

12A10

(A.NYến)

12A11

(V.Hằng)

12A12

(V.Phương)

12A13

(V.Hoa)

12A14

(Sử.Hường)

2

1

C.Cờ - L.Phương

C.Cờ - CD.Nhung

C.Cờ - A.NYến

C.Cờ - V.Hằng

C.Cờ - V.Phương

C.Cờ - V.Hoa

C.Cờ - Sử.Hường

2

Sinh - Si.P.Hà

Hoá - H.Phương

Tin - Tin.Oanh

Lý - L.Đài

KTCN - KT.Lênh

Lý - L.Yến

Thể - TD.Thắng

3

NNgữ - A.Huyền

Tin - T.Thu

GDCD - CD.Nhung

Văn - V.Hằng

NNgữ - A.Hồ

Tin - Tin.Oanh

Toán - T.Liễu

4

Lý - L.Phương

KTCN - KT.Lênh

Hoá - H.Phương

NNgữ - A.NNhung

Hoá - H.Linh

GDCD - CD.Thái

Văn - V.Anh

5

Tin - T.Thu

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.PVân

GDCD - CD.Nhung

Địa - Đ.Bình

NNgữ - A.Huệ

Văn - V.Anh

3

1

Thể - TD.Hùng

Địa - Đ.Hoa

KTCN - KT.Lênh

Tin - T.Thu

Hoá - H.Linh

Thể - TD.Thắng

Hoá - H.Thủy

2

GDCD - CD.Nhung

NNgữ - A.Hồ

NNgữ - A.NYến

Thể - TD.Thắng

Toán - T.Xuân

Hoá - H.Thủy

NNgữ - A.NNhung

3

Văn - V.Phượng

Văn - V.Lĩnh

Thể - TD.Thắng

Sinh - Si.Huyền

NNgữ - A.Hồ

NNgữ - A.Huệ

Văn - V.Anh

4

Văn - V.Phượng

Văn - V.Lĩnh

Toán - T.Hương

NNgữ - A.NNhung

Địa - Đ.Bình

Địa - Đ.Hương

Thể - TD.Thắng

5

NNgữ - A.Huyền

Tin - T.Thu

Sử - Sử.Yến

Toán - T.Hương

Lý - L.Tám

Toán - T.Liễu

Tin - Tin.Tươi

4

1

Hoá - H.An

Địa - Đ.Hoa

Hoá - H.Phương

Toán - T.Hương

Sinh - Si.P.Hà

Thể - TD.Thắng

Toán - T.Liễu

2

Toán - T.Thúy

Thể - TD.Hùng

NNgữ - A.NYến

Hoá - H.An

Lý - L.Tám

Toán - T.Liễu

GDCD - CD.Thái

3

Toán - T.Thúy

Sinh - Si.VHoa

Toán - T.Hương

Sử - Sử.Yến

Văn - V.Phương

Toán - T.Liễu

NNgữ - A.NNhung

4

NNgữ - A.Huyền

Văn - V.Lĩnh

Toán - T.Hương

NNgữ - A.NNhung

Thể - TD.Thắng

Sinh - Si.Sen

Hoá - H.Thủy

5

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Tin - T.Thu

Lý - L.Phương

Văn - V.PVân

Địa - Đ.Hương

Văn - V.Phương

Hoá - H.Thủy

NNgữ - A.NNhung

2

Địa - Đ.Bình

Văn - V.Lĩnh

Văn - V.PVân

Lý - L.Đài

Tin - T.Thu

Sử - Sử.Hường

KTCN - KT.Lênh

3

Toán - T.Thúy

Toán - T.Thủy

Lý - L.Yến

Tin - T.Thu

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.Hoa

Toán - T.Liễu

4

Văn - V.Phượng

Toán - T.Thủy

Thể - TD.Thắng

NNgữ - A.NNhung

Toán - T.Xuân

Lý - L.Yến

Toán - T.Liễu

5

Sử - Sử.Yến

NNgữ - A.Hồ

NNgữ - A.NYến

KTCN - KT.Lênh

GDCD - CD.Thái

Toán - T.Liễu

Lý - L.Tám

6

1

Lý - L.Phương

NNgữ - A.Hồ

Sinh - Si.VHoa

Thể - TD.Thắng

Tin - T.Thu

Tin - Tin.Oanh

Văn - V.Anh

2

Hoá - H.An

Lý - L.Phương

Văn - V.PVân

Văn - V.Hằng

Sử - Sử.Hường

KTCN - KT.Lênh

Sinh - Si.Huyền

3

NNgữ - A.Huyền

Hoá - H.Phương

Tin - Tin.Oanh

Toán - T.Hương

Thể - TD.Thắng

NNgữ - A.Huệ

Địa - Đ.Hương

4

Địa - Đ.Bình

Thể - TD.Hùng

Địa - Đ.Hoa

Toán - T.Hương

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.Hoa

Tin - Tin.Tươi

5

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Thể - TD.Hùng

Toán - T.Thủy

Địa - Đ.Hoa

Địa - Đ.Hương

Toán - T.Xuân

NNgữ - A.Huệ

Lý - L.Tám

2

KTCN - KT.Lênh

Toán - T.Thủy

Lý - L.Yến

Hoá - H.An

Toán - T.Xuân

Địa - Đ.Hương

NNgữ - A.NNhung

3

Toán - T.Thúy

Sử - Sử.Yến

Toán - T.Hương

Văn - V.Hằng

Văn - V.Phương

Văn - V.Hoa

Địa - Đ.Hương

4

Lý - L.Phương

GDCD - CD.Nhung

NNgữ - A.NYến

Văn - V.Hằng

Văn - V.Phương

Văn - V.Hoa

Sử - Sử.Hường

5

SHL - L.Phương

SHL - CD.Nhung

SHL - A.NYến

SHL - V.Hằng

SHL - V.Phương

SHL - V.Hoa

SHL - Sử.Hường

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 46
Tháng 09 : 173.486
Năm 2022 : 1.679.877