THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 THỰC HIỆN TỪ 16-03-2020

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 12 THỰC HIỆN TỪ 16-03-2020

TH
TIẾT

12A1

(L.Thu)

12A2

(L.Đài)

12A3

(H.Hiệp)

12A4

(H.Linh)

12A5

(Si.Huyền)

12A6

(H.Thủy)

12A7

(Tin.Oanh)

12A8

(L.Phương)

12A9

(CD.Nhung)

12A10

(A.NYến)

2

1

C.Cờ - L.Thu

C.Cờ - L.Đài

C.Cờ - H.Hiệp

C.Cờ - H.Linh

C.Cờ - Si.Huyền

C.Cờ - H.Thủy

C.Cờ - Tin.Oanh

C.Cờ - L.Phương

C.Cờ - CD.Nhung

C.Cờ - A.NYến

2

Hoá - H.Hiệp

NNgữ - A.Huyền

Văn - V.PVân

Văn - V.Anh

Địa - Đ.Yến

NNgữ - A.NYến

Hoá - H.Phương

Thể - TD.Hùng

Lý - L.Phương

Tin - Tin.Oanh

3

Hoá - H.Hiệp

Văn - V.Hiếu

Văn - V.PVân

Hoá - H.Linh

Hoá - H.An

Tin - Tin.Tươi

Thể - TD.Hùng

Lý - L.Phương

KTCN - KT.Lênh

GDCD - CD.Nhung

4

NNgữ - A.NNhung

Văn - V.Hiếu

Toán - T.Khiên

Địa - Đ.Yến

Lý - L.Thu

Toán - T.Thúy

NNgữ - A.Hồ

NNgữ - A.Huyền

Tin - T.Thu

Hoá - H.Phương

5

GDCD - CD.Thái

Tin - Tin.Tươi

Địa - Đ.Yến

Lý - L.Phương

KTCN - KT.Toàn

Toán - T.Thúy

Toán - T.Hòa

Tin - T.Thu

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.PVân

3

1

Tin - Tin.Oanh

Lý - L.Đài

KTCN - KT.Toàn

Thể - TD.Hương

Tin - Tin.Tươi

Văn - V.Hợi

Sinh - Si.Sen

Thể - TD.Hùng

NNgữ - A.Hồ

KTCN - KT.Lênh

2

KTCN - KT.Toàn

Toán - T.Ninh

Hoá - H.Hiệp

Hoá - H.Linh

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.Hợi

Địa - Đ.Hương

GDCD - CD.Nhung

Văn - V.Lĩnh

NNgữ - A.NYến

3

Toán - T.Khiên

Hoá - H.Linh

Tin - Tin.Tươi

Sinh - Si.Sen

Toán - T.Ninh

Thể - TD.Hùng

GDCD - CD.Nhung

Địa - Đ.Bình

Văn - V.Lĩnh

NNgữ - A.NYến

4

Địa - Đ.Bình

NNgữ - A.Huyền

NNgữ - A.Vĩnh

Tin - Tin.Tươi

Toán - T.Ninh

Hoá - H.Thủy

Lý - L.Tám

Văn - V.Phượng

Địa - Đ.Hoa

Toán - T.Hương

5

NNgữ - A.NNhung

Địa - Đ.Hoa

Toán - T.Khiên

NNgữ - A.Vĩnh

Hoá - H.An

Sinh - Si.VHoa

NNgữ - A.Hồ

NNgữ - A.Huyền

Tin - T.Thu

Sử - Sử.Yến

4

1

Lý - L.Thu

Văn - V.Hiếu

Sử - Sử.Hùng

Lý - L.Phương

Thể - TD.Hương

GDCD - CD.Nhung

Lý - L.Tám

Hoá - H.An

Địa - Đ.Hoa

Hoá - H.Phương

2

Sử - Sử.Hùng

Sinh - Si.P.Hà

Tin - Tin.Tươi

Toán - T.Huyền

GDCD - CD.Nhung

KTCN - KT.Toàn

Sử - Sử.Yến

Toán - T.Thúy

Hoá - H.Phương

Địa - Đ.Hoa

3

Văn - V.Hiếu

Thể - TD.BHuong

GDCD - CD.Thái

Toán - T.Huyền

Tin - Tin.Tươi

Hoá - H.Thủy

KTCN - KT.Toàn

Toán - T.Thúy

Toán - T.Thủy

Toán - T.Hương

4

Văn - V.Hiếu

GDCD - CD.Thái

Thể - TD.BHuong

Tin - Tin.Tươi

Toán - T.Ninh

Toán - T.Thúy

Hoá - H.Phương

Địa - Đ.Bình

Toán - T.Thủy

Thể - TD.Thắng

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Toán - T.Khiên

Thể - TD.BHuong

Hoá - H.Hiệp

KTCN - KT.Toàn

Toán - T.Ninh

Lý - L.Thọ

NNgữ - A.Hồ

Toán - T.Thúy

Lý - L.Phương

Văn - V.PVân

2

Thể - TD.BHuong

KTCN - KT.Toàn

Lý - L.Thọ

Lý - L.Phương

Thể - TD.Hương

Toán - T.Thúy

Địa - Đ.Hương

Văn - V.Phượng

Văn - V.Lĩnh

Văn - V.PVân

3

Hoá - H.Hiệp

Toán - T.Ninh

Toán - T.Khiên

Thể - TD.Hương

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.Hợi

Lý - L.Tám

Văn - V.Phượng

Văn - V.Lĩnh

Lý - L.Yến

4

NNgữ - A.NNhung

Lý - L.Đài

Toán - T.Khiên

GDCD - CD.Thái

Địa - Đ.Yến

NNgữ - A.NYến

Văn - V.Hợi

Lý - L.Phương

Sử - Sử.Yến

Sinh - Si.VHoa

5

Địa - Đ.Bình

Sử - Sử.Hường

Sinh - Si.VHoa

Địa - Đ.Yến

Văn - V.Phượng

Địa - Đ.Hương

Văn - V.Hợi

Sử - Sử.Yến

NNgữ - A.Hồ

NNgữ - A.NYến

6

1

Toán - T.Khiên

Tin - Tin.Tươi

Văn - V.PVân

NNgữ - A.Vĩnh

Lý - L.Thu

Sử - Sử.Hường

Thể - TD.Hùng

NNgữ - A.Huyền

NNgữ - A.Hồ

Địa - Đ.Hoa

2

Toán - T.Khiên

Địa - Đ.Hoa

NNgữ - A.Vĩnh

Sử - Sử.Hùng

NNgữ - A.Hồ

Tin - Tin.Tươi

Tin - Tin.Oanh

Sinh - Si.P.Hà

Thể - TD.Hùng

Văn - V.PVân

3

Lý - L.Thu

Hoá - H.Linh

Lý - L.Thọ

Văn - V.Anh

Văn - V.Phượng

Địa - Đ.Hương

NNgữ - A.Hồ

KTCN - KT.Lênh

Sinh - Si.VHoa

Tin - Tin.Oanh

4

Văn - V.Hiếu

Hoá - H.Linh

Địa - Đ.Yến

Văn - V.Anh

Văn - V.Phượng

Sinh - Si.VHoa

Toán - T.Hòa

Tin - T.Thu

Hoá - H.Phương

Thể - TD.Thắng

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Thể - TD.BHuong

NNgữ - A.Huyền

NNgữ - A.Vĩnh

Toán - T.Huyền

Sử - Sử.Hùng

Lý - L.Thọ

Toán - T.Hòa

Hoá - H.An

Toán - T.Thủy

Lý - L.Yến

2

Tin - Tin.Oanh

Toán - T.Ninh

Thể - TD.BHuong

Toán - T.Huyền

Lý - L.Thu

Thể - TD.Hùng

Toán - T.Hòa

NNgữ - A.Huyền

Toán - T.Thủy

Toán - T.Hương

3

Sinh - Si.Huyền

Toán - T.Ninh

Lý - L.Thọ

NNgữ - A.Vĩnh

Hoá - H.An

NNgữ - A.NYến

Văn - V.Hợi

Toán - T.Thúy

Thể - TD.Hùng

Toán - T.Hương

4

Lý - L.Thu

Lý - L.Đài

Hoá - H.Hiệp

Hoá - H.Linh

Sinh - Si.Huyền

Hoá - H.Thủy

Tin - Tin.Oanh

Lý - L.Phương

GDCD - CD.Nhung

NNgữ - A.NYến

5

SHL - L.Thu

SHL - L.Đài

SHL - H.Hiệp

SHL - H.Linh

SHL - Si.Huyền

SHL - H.Thủy

SHL - Tin.Oanh

SHL - L.Phương

SHL - CD.Nhung

SHL - A.NYến

TH
TIẾT

12A11

(V.Hằng)

12A12

(V.Phương)

12A13

(V.Hoa)

12A14

(Sử.Hường)

 

 

 

 

 

 

2

1

C.Cờ - V.Hằng

C.Cờ - V.Phương

C.Cờ - V.Hoa

C.Cờ - Sử.Hường

 

 

 

 

 

 

2

Lý - L.Đài

KTCN - KT.Lênh

Lý - L.Yến

Hoá - H.Thủy

 

 

 

 

 

 

3

Văn - V.Hằng

NNgữ - A.Hồ

GDCD - CD.Thái

NNgữ - A.NNhung

 

 

 

 

 

 

4

GDCD - CD.Nhung

Hoá - H.Linh

NNgữ - A.Huệ

Văn - V.Anh

 

 

 

 

 

 

5

NNgữ - A.NNhung

Địa - Đ.Bình

NNgữ - A.Huệ

Văn - V.Anh

 

 

 

 

 

 

3

1

Văn - V.Hằng

Hoá - H.Linh

Thể - TD.Thắng

Sinh - Si.Huyền

 

 

 

 

 

 

2

Thể - TD.Thắng

Toán - T.Xuân

Hoá - H.Thủy

NNgữ - A.NNhung

 

 

 

 

 

 

3

NNgữ - A.NNhung

NNgữ - A.Hồ

Tin - Tin.Oanh

Toán - T.Liễu

 

 

 

 

 

 

4

Hoá - H.An

Tin - T.Thu

Địa - Đ.Hương

Thể - TD.Thắng

 

 

 

 

 

 

5

Toán - T.Hương

Lý - L.Tám

Toán - T.Liễu

Tin - Tin.Tươi

 

 

 

 

 

 

4

1

Toán - T.Hương

Sinh - Si.P.Hà

Thể - TD.Thắng

Toán - T.Liễu

 

 

 

 

 

 

2

Hoá - H.An

Lý - L.Tám

Toán - T.Liễu

GDCD - CD.Thái

 

 

 

 

 

 

3

Sử - Sử.Yến

Thể - TD.Thắng

Toán - T.Liễu

NNgữ - A.NNhung

 

 

 

 

 

 

4

NNgữ - A.NNhung

Văn - V.Phương

Sinh - Si.Sen

Hoá - H.Thủy

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

1

Tin - T.Thu

Văn - V.Phương

Hoá - H.Thủy

NNgữ - A.NNhung

 

 

 

 

 

 

2

Lý - L.Đài

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.Hoa

Toán - T.Liễu

 

 

 

 

 

 

3

NNgữ - A.NNhung

Địa - Đ.Bình

Sử - Sử.Hường

Toán - T.Liễu

 

 

 

 

 

 

4

Địa - Đ.Hương

Toán - T.Xuân

Lý - L.Yến

KTCN - KT.Lênh

 

 

 

 

 

 

5

KTCN - KT.Lênh

GDCD - CD.Thái

Toán - T.Liễu

Lý - L.Tám

 

 

 

 

 

 

6

1

Thể - TD.Thắng

Tin - T.Thu

Tin - Tin.Oanh

Văn - V.Anh

 

 

 

 

 

 

2

Tin - T.Thu

Sử - Sử.Hường

KTCN - KT.Lênh

Thể - TD.Thắng

 

 

 

 

 

 

3

Toán - T.Hương

Thể - TD.Thắng

NNgữ - A.Huệ

Tin - Tin.Tươi

 

 

 

 

 

 

4

Toán - T.Hương

NNgữ - A.Hồ

Văn - V.Hoa

Địa - Đ.Hương

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

1

Địa - Đ.Hương

Toán - T.Xuân

NNgữ - A.Huệ

Lý - L.Tám

 

 

 

 

 

 

2

Sinh - Si.Huyền

Toán - T.Xuân

Địa - Đ.Hương

Văn - V.Anh

 

 

 

 

 

 

3

Văn - V.Hằng

Văn - V.Phương

Văn - V.Hoa

Địa - Đ.Hương

 

 

 

 

 

 

4

Văn - V.Hằng

Văn - V.Phương

Văn - V.Hoa

Sử - Sử.Hường

 

 

 

 

 

 

5

SHL - V.Hằng

SHL - V.Phương

SHL - V.Hoa

SHL - Sử.Hường

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 117
Hôm qua : 161
Tháng 12 : 476
Năm 2022 : 2.053.736