Công văn số 106/CĐN về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới