Quyết định thành lập ban tổ chức cuộc thi " Báo chí viết về khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập" năm 2021