Về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng và chống dịch Covid19